Reklamační řád

Reklamační řád je neoddělitelnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vadného plnění při dodání zboží v rámci marketingové akce pořádané obchodními společnostmi Philips Česká republika s.r.o. a Philips Domestic Appliances Česká republika s.r.o. a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA  je vydáván firmou REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, IČO 18828507 (dále jen „prodávající“) tento reklamační řád.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definovaný ve VOP. Když není definovaný ani tam, chápe se ve významu, v jakém ho používají platné a účinné právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství).

1.  Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo v okamžiku předání prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. reklamačního řádu.
1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vadného plnění u prodávajícího (reklamovat).
1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky od dopravce
2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím prvnímu dopravci.
2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.
2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).
2.4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravcem.

3. Práva z vadného plnění
3.1. Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy (§2106 Občanského zákoníku) může kupující:
-  požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
-  požadovat odstranění vady opravou věci
-  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží
-  odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
3.2. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy (§2107 Občanského zákoníku) může kupující:
-  požadovat odstranění vady opravou věci
-  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží
3.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží kupujícímu jen v případě, že vadu oznámí prodávajícímu ve lhůtách dle 5.1. až 5.3. reklamačního řádu společně s dokladem o nabytí reklamovaného zboží, příp. jiným důkazem o nákupu zboží u prodávajícího  a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněné právo z vadného plnění nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
3.4. Právo z vadného plnění se považuje za řádně uplatněné, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění práva z vadného plnění nebrání obecné zásady hygieny a jsou přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

4. Místo pro uplatnění práva z vadného plnění zboží (reklamace) a postup při reklamaci
4.1.    Kupující uplatňuje právo z vadného plnění zboží (reklamuje) na nejbližším servisním středisku Philips (seznam servisních středisek pro Českou republiku je součástí dodacího listu nebo je ke stažení Philips_CZ servisní střediska).
4.2.    V případě, že se žádné servisní středisko Philips nenachází v místě bydliště / pracoviště kupujícího, může se kupující obrátit na Infolinku společnosti Philips, kde bude o dalším postupu reklamace informován. Infolinka Philips: +420 228 880 896
 
V případě reklamace uvede kupující zejména následující údaje (dále jen „Reklamační sdělení“):
Předmět:    Reklamace a č. faktury
Obsah:    Jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, emailové spojení, příp. též telefonické spojení), důvod reklamace a uplatňovaný nárok    (viz čl. 3 Reklamačního řádu), případně bankovního spojení, pokud kupující žádá vrácení peněz či poskytnutí slevy.

5. Lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění zboží
5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškerá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.
5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:
-  při dodání zboží dopravcem nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vadného plnění zaslaného dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce, tím není dotčena povinnost hlásit poškození zásilky ve lhůtě dle 2.3. reklamačního řádu.
5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada vyskytne v době do 24 měsíců  od převzetí zboží kupujícím.
5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.5. Doba od uplatnění práv z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
5.7. Neoznámí-li li kupující prodávajícímu vadu zboží ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechna práva z vadného plnění kupujícího vůči prodávajícímu.

6. Lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění zboží (reklamace)
6.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník, resp. servisní středisko rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V této lhůtě může prodávající reklamaci uznat či odmítnout, o čemž kupujícího vyrozumí emailem zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v Reklamačním sdělení.
6.2.    V případě, že reklamace bude prodávajícím odmítnuta, reklamované zboží bude společně s odůvodněním odmítnutí reklamace prodávajícím zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou v Reklamačním sdělení.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 3.10.2022 a vztahuje se na zboží prodané v rámci marketingové akce PHILIPS ORLEN BENZINA.