Pravidla akce

Úplná pravidla promoakce „Sleva až 50 % na Philips“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel promoakce „Sleva až 50 % na Philips“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti závazně upravuje pravidla uvedené promoakce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. V případě rozporu těchto úplných pravidel promoakce s jakýmikoliv zkrácenými pravidly mají přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Promoakce probíhá na území České republiky.

Tato pravidla jsou členěna na
část A. Úvodní ustanovení;
část B. Podrobná pravidla akce.

Část A

 Úvodní ustanovení


1. Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem promoakce „Sleva až 50 % na Philips“ (dále jen „Promoakce“, „akce“) je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430 (dále jen „Organizátor“). Kontaktní adresa Organizátora (dále jen „kontaktní adresa“) je: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4.


2. Partnery Promoakce jsou společnosti Philips Česká republika s.r.o. se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, DIČ: CZ63985306, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 38206, a Philips Domestic Appliances Česká republika s.r.o. se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 093 81 147, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335453. (Oba partneři Promoakce jsou dále nazýváni jen společně jako „Partneři“.)


3. Prozovatelem internetového obchodu, v němž jsou uplatnitelné dále specifikované slevy na produkty Philips, je společnost REDA a.s. se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 18828507, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4396 (dále jen „Provozovatel e-shopu“).


4. Promoakce se řídí výlučně těmito úplnými pravidly Promoakce (dále jen „Pravidla“).


5. Akční produkty:
Specifikace všech produktů Philips zapojených do této akce je uvedena v části B, odst. 5 těchto pravidel.


Část B

Podrobná pravidla akce


1. Podmínky účasti
Promoakce se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé (dále jen „účastník“), kteří jsou uživateli aplikace „ORLEN Benzina“ (dále jen „Aplikace“) a jsou v rámci této aplikace po celou dobu konání akce řádně registrováni, a to v souladu s obchodními podmínkami Aplikace dostupnými na této adrese: https://www.orlenbenzina.cz/benzina-app (dále jen „Obchodní podmínky Aplikace“).


2. Místo a doba konání Promoakce
Promoakce se koná v době od 3. 10. 2022 0.00:00 hod. do 15. 1. 2023 23.59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím všech čerpacích stanic ORLEN Benzina (dále jen „ČS ORLEN Benzina“ nebo „místo konání akce“).


3. Účast v Promoakci
Účastník se Promoakce zúčastní tak, že:


i. prostřednictvím Aplikace v souladu s Obchodními podmínkami Aplikace sbírá za nákup pohonných hmot na čerpacích stanicích ČS ORLEN Benzina věrnostní body – tzv. koníky (dále jen „Koníci“);


ii. v době konání akce nasbírá alespoň 1 500 Koníků a Koníky v této hodnotě prostřednictvím Aplikace smění za kupon na 10% slevu na některý z akčních produktů Philips, které jsou specifikovány v odst. 5 tohoto článku (dále jen „Odměna“);


iii. nejpozději do 31. 1. 2023 získanou Odměnu uplatní v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.philips-orlenbenzina.cz (dále jen „E-shop“).


4. Způsob zpřístupnění Odměn
a) Účastník v Aplikaci k odemčení Odměny využije nabíraných 1 500 Koníků.


b) Odměna bude účastníkem uplatnitelná na základě unikátního slevového kódu (dále jen „Slevový kód“). Slevový kód je souhrnem 8 alfanumerických znaků.


c) Slevový kód se účastníkovi zobrazí přímo v Aplikaci, a to ihned po aktivaci dané Odměny, s možností exportu do zařízení nebo jiné aplikace. Současně bude Slevový kód zaslán také na e-mail, který má uživatel navázaný na aplikační účet. Po uzavření zobrazení Slevového kódu v Aplikaci již pak nebude nikde v Aplikaci dostupný k opětovnému zobrazení.


d) Počet aktivací Koníků na účastníka pro daný typ Odměny není omezen; tj. za každých nasbíraných 1 500 Koníků může účastník v době konání akce odemknout další Odměnu. Stejně tak se Odměna nezapočítává do měsíčního limitu max. 5 odměn do měsíce dle Obchodních podmínek Aplikace. Účastník má tedy možnost odemknout libovolný počet Odměn (při splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech v každém jednotlivém případě) bez toho, aby narazil na jakoukoliv limitaci v tomto směru.


5. Akční produkty Philips a způsob uplatnění Slevových kódů
a) Do Promoakce jsou vloženy tyto produkty Philips:(dále jen souhrnně „Produkty Philips“ nebo jednotlivě „Produkt Philips“).


b) Slevový kód může účastník využít k uplatnění Odměny, tedy kuponu na slevu 10 % z ceny vybraného Produktu Philips, v E-shopu. Každý Slevový kód je platný do 31. 1. 2023 včetně. V této lhůtě platnosti je účastník oprávněn Slevový kód využít, poté odpovídající nárok na slevu zaniká. Odměny, tedy kupony na slevy z cen Produktů Philips, je možné sčítat až do maximální možné slevy z ceny jednotlivých Produktů Philips, jak jsou uvedeny v tabulce v bodě a) tohoto článku Pravidel.


c) Účastník bere na vědomí a akceptuje, že některé ze shora uvedených Produktů Philips mohou být vyprodané či dočasně nedostupné a že v případě vyprodání, resp. dočasné nedostupnosti těchto Produktů Philips mu může být Provozovatelem e-shopu nabídnut náhradní produkt Philips stejné nebo vyšší kvality. O této skutečnosti bude účastník Provozovatelem e-shopu informován.


d) Postup při nákupu Produktů Philips a uplatňování Slevových kódů k získání slevy:
i. Účastník si vybere Produkt Philips v E-shopu.


ii. Účastník uplatní Slevové kódy (až do maximální možné výše slevy pro jednotlivé Produkty Philips) jejich zadáním na k tomu určené místo v E-shopu, a to před vložením vybraného Produktu Philips do nákupního košíku.


iii. Účastník v rámci objednávkového formuláře vyplní všechny údaje požadované Provozovatelem e-shopu.


iv. Účastník odešle objednávku.


v. Na jednu objednávku je možné si objednat více Produktů Philips a u každého z nich je možné uplatnit až maximální možný počet Slevových kódů dle omezení pro daný produkt (viz tabulka v písm. a) tohoto článku). Pro objednávku jakéhokoliv Produktu Philips v E-shopu je zapotřebí uplatnit pro daný produkt alespoň jeden Slevový kód.


vi. Účastník bere na vědomí a akceptuje, že veškeré vztahy, počínaje objednávkou Produktů Philips přes podmínky zpracování osobních údajů účastníka v této souvislosti až po případnou reklamaci Produktů Philips, se řídí obchodními podmínkami Provozovatele e-shopu, které jsou dostupné zde: www.philips-orlenbenzina.cz.


6. Další práva a omezení
a) Pokud bude účastník podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promoakce nebo z jakéhokoliv jiného jednání v rámci Promoakce, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoliv obchází Pravidla, bude z akce vyloučen a případný nárok na Odměnu od počátku ztrácí.


b) Vyobrazení Produktů Philips v těchto pravidlech, jakož i v jiných dokumentech souvisejících s Promoakcí, na internetových stránkách, případně jinde, je pouze ilustrativní. Organizátor, resp. Partneři si vyhrazují právo změnit Pravidla nebo Produkty Philips při zachování jejich hodnoty, přičemž v této souvislosti není možné požadovat finanční náhradu ani se jejího vyplacení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast účastníka v této akci neshodující se s těmito pravidly se považuje za neplatnou.


7. Zpracování osobních údajů
Účast v Promoakci je dobrovolná. Účastník Promoakce zapojením se do Promoakce způsobem popsaným v těchto pravidlech vyslovuje souhlas s těmito pravidly a potvrzuje, že byl seznámen se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů pro uživatele Aplikace, které jsou součástí Obchodních podmínek Aplikace.


8. Závěrečná ustanovení
a) Účastník může v případě potřeby využít infolinku na tel. č. 800 102 800 nebo e-mail info@benzinaorlen.cz, přičemž oba kanály jsou k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.


b) Promoakce se řídí výhradně těmito pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách orlenbenzina.cz/philips. Originál je uložen na kontaktní adrese Organizátora.


c) Každý účastník Promoakce se jí účastní s vědomím, že může požadovat Odměny pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promoakce či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka z Promoakce bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k Odměně třetí osoba).


d) Vymáhání účasti v Promoakci či Odměny soudní cestou je vyloučeno. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Promoakce je účastník povinen Organizátorovi splnění jednotlivých podmínek prokázat.


e) Organizátor neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v Promoakci či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním Slevových kódů, resp. Produktů Philips.


f) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.


g) Organizátor není odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získaného Produktu Philips.


h) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla, Promoakci odložit, zkrátit dobu jejího trvání, přerušit ji nebo ji zrušit bez náhrady. Organizátor, resp. Partneři si rovněž vyhrazují právo výměny Produktů Philips za jiné produkty v ekvivalentní hodnotě. V případě, že dojde ke změnám v těchto pravidlech, stane se tak formou číslovaných písemných dodatků. Dodatky spolu s novým zněním Pravidel budou dostupné na webových stránkách orlenbenzina.cz/philips. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.


i) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promoakce či nejasností ohledně výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.


V Litvínově dne 3. 10. 2022