Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu, kdy na jedné straně je společnost REDA a.s., IČ 18828507, DIČ CZ18828507, se sídlem Hviezdoslavova 55d, 627 00 BRNO, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 1783 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
  1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel, který se zapojil do marketingové akce pořádané obchodními společnostmi Philips Česká republika s.r.o., Philips Domestic Appliances Česká republika s.r.o. a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA.(dále jen „eshop“).
  1.3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
  1.4. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  1.5. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  1.6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří zákonné sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
  1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce eshopu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího obchodních společností Philips Česká republika s.r.o. a/nebo ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA. 

 2. Smlouva
  2.1. Webové rozhraní eshopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  2.3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na stránkách internetového eshopu jsou informativního charakteru a nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového eshopu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového eshopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu má Kupující právo zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, dále měnit jak požadované zboží, tak dopravu, výši uplatněné slevy za pomoci slevových kuponů i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl Kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo v uživatelském rozhraní s označením "konečné potvrzení objednávky". Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění Obchodních podmínek včetně Reklamačních podmínek.
  2.4. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem stanovených důvodů. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.
  2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
  2.7. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má právo písemně zažádat i zpřístupnění smlouvy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
  2.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
  2.9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  2.10. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
  2.11. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.
  2.12. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu až, jakmile mu zboží předá dopravce.
  2.13. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  2.14. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.
  2.15. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
  2.16. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2.17. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
  2.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  2.19. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

  Odpovědnost Prodávajícího
  2.20. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  2.21. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  b) vyplývá-li to z povahy zboží.
  2.22. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v autorizovaném servisním středisku společnosti Philips.

  Podstatné porušení smlouvy
  2.23. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  b) na odstranění vady opravou zboží,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
  2.24. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
  2.25. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže

  Nepodstatné porušení smlouvy
  2.26. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  2.27. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
  2.28. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  2.29. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  2.30. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
  2.31. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
  2.32. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
  2.33. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
  2.34. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 3. Odstoupení od smlouvy
  Odstoupení od smlouvy Kupujícím, Kupujícím – spotřebitelem
  3.1. Kupující, je-li spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  3.2. Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů
  3.3. Prodávající umožňuje Kupujícímu, je-li spotřebitel, odstoupit od smlouvy zasláním dopisu s informací o odstoupení od smlouvy na adresu sídla Prodávajícího, nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající tak Kupujícímu, je-li spotřebitel, potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  3.4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
  3.5. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  3.6. Rozhodne-li se Kupující, který je spotřebitelem, pro odstoupení ve lhůtě uvedené v odstavci 3.1.,doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
  3.7. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  3.8. Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal.
  3.9. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  3.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
  3.11. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.                                                                                                                                                                                                                            Poučení spotřebitele a formulář pro odstoupení od smlouvy zde: Poučení spotřebitele - odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy Prodávajícím
  3.12. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,
  b) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní.
  V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

 4. Bezpečnost a ochrana informací
  4.1. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.  
  4.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Reda a.s., IČO 18828507, Hviezdoslavova 55d, 627 00 BRNO. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5. Provozní doba
  5.1. Objednávky přes eshop Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po dobu platnosti akce a to v období od 3.10.2022-31.1.2023.

 6. Ceny
  6.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
  6.2. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
  6.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 7. Objednávání
  7.1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  7.2. Objednávat je možno prostřednictvím eshopu Prodávajícího.

 8. Platební podmínky
  8.1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a. online platebním převodem
  8.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím.
  8.3. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  https://www.philips-orlenbenzina.cz/platba/ 

 9. Dodací podmínky
  Zasílání přepravní službou - ČR:
  9.1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat prostřednictvím DPD a Zásilkovny. Cena přepravy se řídí dle následujícího ceníku: Zásilkovna balík do 5 kg - 109 Kč včetně DPH, Zásilkovna balík do 10 kg - 139 Kč včetně DPH. DPD - balík do 30 kg - 139 Kč včetně DPH. Ceny zahrnují přepravní náklady a náklady na balné.
  9.2. Dodávka je distribuována dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o této skutečnosti bude kupující informován na uvedený e-mail. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
  9.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  9.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu podpora@philips-orlenbenzina.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  9.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Záruční podmínky
  10.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 11. Závěrečná ustanovení
  11.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  11.2. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@reda.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
  11.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Prodávající však nemůže bez souhlasu kupujícího měnit tyto obchodní podmínky, pokud již byla kupní smlouva uzavřena. Na takového Kupujícího se vztahují obchodní podmínky platné ke dni uzavření kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  11.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné po dobu konání marketingové akce od 3.10.2022 do 31.1.2023.